Koç Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (KÜ-İAEK), insan araştırmalarına katılan tüm bireylerin refah ve haklarını koruma amacındadır. KÜ-İAEK, insan araştırmalarında mükemmelliğe ulaşmak için; eğitim, inceleme ve izleme yoluyla tüm araştırmacılara zamanında ve kaliteli destek ve rehberlik hizmeti sunar.

Girişimsel ve/veya girişimsel olmayan klinik araştırmalar kapsamında olmayan tüm insan kaynaklı araştırmalar. Örneğin; İnsan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içermeyen gözlemsel ve betimsel nitelikte araştırmalar (ölçek/skala çalışmaları, anketler, dosya taramaları, sistem-model geliştirme çalışmaları, veri kaynakları taraması, web üzerinden yapılan anketler, vb) ve deney niteliği taşımayan, biyolojik materyal (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler) kullanılmayan insan araştırmaları KÜ- İnsan Araştırmaları Etik Kurulu tarafından incelenecektir.

Başvurular, Başvuru Tarihinden önce, bir basılı kopya ile birlikte tüm başvuru belgelerinin kayıtlı olduğu 1 (bir) CD de dahil olmak üzere Etik Kurul Sekretaryasına iletilmelidir.

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış onam formları,
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları,
  • Araştırma ekibine ait ilgili kişilerce imzalanmış CV’ler,
  • Proje eğer bir kuruluş tarafından desteklenecek ise kuruluşa yapılan başvuru formu ve onayları, (TUBİTAK,TÜSEB vb.)
  • Tüm başvuru evraklarının bir kopyasını içeren bir adet CD.
  • Projeyi özetleyen bir araştırma protokolü eklenmelidir.

Form Örnekleri